Vedtægter for foreningen De Unge Biodiversitetsambassadører

Navn

§1. Foreningens navn er ’De Unge Biodiversitetsambassadører’. Forkortet ’DUB’.

Hjemsted

§2. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i Aarhus Kommune.
Stk. 2. Foreningen kan endvidere have lokalafdelinger rundt om i landet.

Foreningens formål og værdisæt

§3. De Unge Biodiversitetsambassadører (DUB) vil stoppe tilbagegangen af biodiversiteten, samt oplyse om dens vigtighed ved at inddrage andre unge i at påvirke beslutningstagere til at tage ansvar og handle derpå. Vi arbejder med positiv formidling og har et vidensbaseret udgangspunkt. Til daglig arbejder foreningen ud fra en klassisk organisationsstruktur med en høj grad af medlemsinddragelse og demokratisk dialog i beslutningsprocesserne.

Medlemskreds og struktur

§4. Enhver kan optages som medlem, som kan bidrage til opfyldelse af foreningens formål.
Stk. 2. Et medlem kan optages såfremt dette er i alderen 15-35 år og som vil medvirke til opfyldelse af foreningens formål.
Stk. 3. Et medlem vil automatisk overgå til at blive et støttemedlem, når dette fylder 35 år.
Stk. 4. Pr. 1. juni 2023 overgår foreningen til en ny medlemsstruktur med årlig kontingentbetaling. Studerende opkræves 50 kroner årligt og ikke-studerende opkræves 100 kroner årligt. Disse medlemmer har adgang til facebook gruppen ‘De Unge Biodiversitetsambassadører (Medlemsgruppe)’ og er stemmeberettigede til generalforsamlinger.
Stk. 5. Pr. 1. juni 2023 er det muligt for medlemmer over 35 at blive støttemedlem for 100 kroner årligt. Disse medlemmer er ikke stemmeberettigede til generalforsamlinger.
Stk. 6. Frem til 1. juni 2023 er alle 18-35 årige medlemmer, som har adgang til facebook gruppen ‘De Unge Biodiversitetsambassadører (Medlemsgruppe)’.

Foreningens økonomi

§5. Foreningen er baseret på frivilligt arbejde.
Stk 2. Foreningens økonomi og drift varetages af bestyrelsens udpegede kassér, i dialog med bestyrelsen.
Stk. 3. Alle kan bidrage med gavebeløb. Foreningen kan endvidere ansøge om indsamlingstilladelser eller søge midler fra andre kilder.

Bestyrelsens sammensætning

§6. Foreningen ledes af en bestyrelse, som har til opgave at varetage foreningens økonomi.
Stk 2. Bestyrelsen er selvsupplerende. Bestyrelsen består af højst 9 medlemmer, ekls. 2 suppleanter.
Stk. 3. Bestyrelsen vælges på den landsdækkende generalforsamling
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig på generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.
Stk. 5. Den konstituerede bestyrelse sidder til den næstfremkomne generalforsamling.
Stk. 6. I tilfælde af formandens fravær fungerer næstformanden som formandens stedfortræder. Ved formandens varige forfald, tiltræder næstformanden posten.
Stk. 7. Ved næstformandens varige forfald udpeger bestyrelsen af sin midte en ny næstformand. 
Stk. 8. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 9. Formanden påser at foreningens kassebog og forhandlingsprotokol er ordentligt ført. Bestyrelsen er ansvarlig herfor.

Bestyrelsens virke

§7. Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne er til stede fysisk eller via digitale platforme. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg af bestyrelsesmedlemmer og/eller handling medlemmer til afhandling af konkrete arbejdsopgaver.
Stk. 2. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens.
Stk. 3. Bestyrelsen, der er ulønnet, fastsætter selv sin forretningsorden, og bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Stk. 4. Bestyrelsen etablerer en bankkonto. Bestyrelsen udarbejder et budget og et årsregnskab. Årsregnskabet skal revideres af en revisor udpeget af bestyrelsen og forelægges for den landsdækkende generalforsamling.
Stk. 5. Ved et bestyrelsesmedlems fravær kan dennes mandat midlertidigt gives til andet medlem via en fuldmagt.

Den landsdækkende generalforsamling

§8. Der afholdes hvert efterår en landsdækkende generalforsamling.
Tid og sted fastsættes af bestyrelsen. Mødet indkaldes med mindst 4 uger varsel via Facebook-gruppen ‘De Unge Biodiversitetsambassadører (Medlemsgruppe)’, og eventuelle forslag, samt evt. forslag til dagsorden på det landsdækkende generalforsamling skal indsendes til foreningens bestyrelse senest 1 dag før mødet. Bestyrelsen afgør, om et indsendt forslag er i overensstemmelse med foreningens formål og dermed om det kan fremlægges for det landsdækkende generalforsamling. Forslagene vil derefter blive udsendt via Facebook-gruppen ‘De Unge Biodiversitetsambassadører (Medlemsgruppe)’ senest 1 dag før det landsdækkende generalforsamling.
Stk. 2. Foreningsåret løber fra ordinær landsdækkende generalforsamling til ordinær landsdækkende generalforsamling.
Stk. 3. Ved det landsdækkende generalforsamling aflægges og drøftes beretning for årets gang i foreningen. Der udarbejdes et kort mødereferat, som udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Ekstraordinært møde kan indkaldes af bestyrelsen, hvis der skønnes behov for dette af bestyrelsen.
Stk. 5. Den landsdækkende generalforsamling har en rådgivende funktion i foreningens virke. Herved skabes grundlag for en frugtbar udvikling af ideer i foreningen, samtidig med at den nødvendige kontinuitet i bestyrelsen sikres.
Stk. 6. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alene kontingentbetalende medlemmer jf. §4, stk. 4. 
Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Stk. 8. Dirigenten indleder med at konstatere, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indvarslet jf. §8, samt at bestyrelsen er beslutningsdygtige/in quorum jf. §8, stk. 7.
Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens handlingsmedlemmer begærer dette. I sidste tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at sammenkalde generalforsamlingen således, at denne mødes senest månedsdagen efter begæringen. Indkaldelsen skal i alle tilfælde ske med mindst syv dages varsel.
Stk. 10. Vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal, hvor nærværende vedtægter ikke foreskriver kvalificeret flertal.
Stk. 11. Afstemningsmetoden sker ved håndoprækning. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis et af de fremmødte medlemmer begærer dette.

Dagsorden på den landsdækkende generalforsamling

§9. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent og referent
• Gennemgang af regnskab og fastsættelse af kontingent
• Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
• Behandling af beslutningsforslag
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af bestyrelse
• Valg af formand
• Valg af næstformand
• Valg af kassér
• Eventuelt

Stk. 2. Der kan ikke drøftes emner som kræver beslutning, der ikke er optaget på dagsordenen rettidig, jf. §8

Vedtægtsændringer

§10. Forslag til vedtægtsændringer behandles på det landsdækkende generalforsamling, hvis de er opført på dagsordenen (jf. §8). 
Stk. 2. Generalforsamlingen drøfter forslag til vedtægtsændringer og rådgiver derved bestyrelsen, som beslutter evt. vedtægtsændringer.
Stk. 3. Vedtægter kan ændres på ordinære bestyrelsesmøder af en fuldtallig bestyrelse ved 2/3 flertal for ændringen. Sådanne vedtagne vedtægtsændringer har umiddelbar ikrafttrædelse frem til næstkommende generalforsamling, jf. stk. 3, punkt 1
Stk. 4. Vedtægtsændringer foretaget i det forløbne år skal fremlægges på den næste landsdækkende generalforsamling, hvor de endeligt skal godkendes af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmerne, jf. §8.Stk. 6. 

Regnskab

§ 10. Foreningens regnskabsår går fra primo marts til primo marts i de følgende år.
Stk. 2. De af generalforsamlingen valgte revisor, udøver revisionen og kontrollerer regnskabsførelsen.

Tegningsregler og hæftelse

§11. Foreningen tegnes af formanden og næstformanden eller formanden og kassereren (jf. §7, stk. 2).
Stk. 2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Stk. 3. Der kan meddeles fuldmagt.

Eksklusion

§13. Bestyrelsen kan af foreningen ekskludere et medlem, såfremt dette medlem modarbejder foreningens formål og værdier, jf. §3., inkl. stk. 2.
Stk. 2. Et ekskluderet medlem kan dog kræve bestyrelsens afgørelse indanket for førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende er berettiget til at komme til stede, under dette punkt på dagsordenen, dog uden stemmeret. Anken har ingen opsættende virkning.
Stk.3. Ved eksklusion af et medlem er bestyrelsen forpligtet til skriftligt at meddele, den ekskluderede afgørelsen, med begrundelsen herom samt dennes rettigheder, jf. stk. 1 og 2, i umiddelbar forlængelse af afgørelsen.

Opløsning

§15. Opløsning af foreningen kan kun ske, når det er vedtaget med 2/3 majoritet af stemmerne på to hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst en og højst seks måneders mellemrum.
Stk. 2. Ved opløsning overdrages indeværende beløb fra foreningens konto til nedenstående foreninger i prioriteret rækkefølge.

  1. Den Danske Naturfond
  2. Verdens Skove
  3. Danmarks Naturfredningsforening

Ikrafttrædelse

§16. Beslutninger truffet på generalforsamlingen træder i kraft straks efter generalforsamlingens afslutning.

De Unge Biodiversitetsambassadører
CVR: 43203851
DUBaarhus@gmail.com